top of page

Quest for Love Concert Group

Public·16 members
Camera Solar
Camera Solar

Perspektif Çizim Sanatının Tarihi ve Önemi


Prespektiv nədir?
Prespektiv, 3 boyutlu obyektlərin 2 boyutlu bir səthdə gerçəkçi bir şəkildə təsvir edilməsinə imkan verən bir iz düşüm texnikasıdır. Latınca "perspicere" sözündən törəmişdir və "görmək, anlamaq" mənasına gəlir. Prespektiv, görsel sənətlər və mimarlıq sahələrində əsas rol oynayan bir kavramdır. Perspektivin mənası
Perspektiv nəyə yarayır?
Perspektiv, obyektlərin arasındakı məsafə, ölçü, dərinlik və yerləşməni göstərmək üçün yarayışlı bir vasitədir. Perspektiv sayəsində, biz 2 boyutlu bir səthdə 3 boyutlu bir məkan yarada bilirik. Perspektiv, bizim gördüyümüz şeyləri daha doğru və təbii bir şəkildə ifadə etməyimizə kömək edir. Perspektivin növləri
Perspektivin əsas iki növü var: çizgi perspektivi və rəng perspektivi. Çizgi perspektivi
Çizgi perspektivi, obyektlərin paralel kənarlarının uzaqlaşdıqca bir-birinə yaxınlaşdığını vurğulayan bir perspektiv növüdür. Çizgi perspektivində, obyektlərin uzaqlaşdıqca daha kiçik göründükləri vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëşir. Gözümüz qarşısında yerlëşmış olan obyektlër bizdën uzaqlaştıqca daha kiçik vahidlere bölünür vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëşir. Gözümüz qarşısında yerlëşmış olan obyektlër bizdën uzaqlaştıqca daha kiçik vahidlere bölünür vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëşir. Gözümüz qarşısında yerlëşmış olan obyektlër bizdën uzaqlaştıqca daha kiçik vahidlere bölünür vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëşir. Gözümüz qarşısında yerlëşmış olan obyektlër bizdën uzaqlaştıqca daha kiçik vahidlere bölünür vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëşir. Gözümüz qarşısında yerlëşmış olan obyektlër bizdën uzaqlaştıqca daha kiçik vahidlere bölünür vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëşir. Çizgi perspektivində, paralel kənarlar bir-birinə yaxınlaştıqları bir nöqtəyə doğru gedirlər. Bu nöqtəyə perspektiv qaçağı deyilir. Perspektiv qaçağı, sürücülük edilirken yolda görülür. Rəng perspektivi
Perspektivin tarixi
Perspektivin tarixi, insanların 3 boyutlu məkanı 2 boyutlu səthdə təsvir etməyə çalışdıqları qədim zamanlara qədər gedir. Lakin, perspektivin elmi və sistemli bir şəkildə kəşf edilməsi və inkişaf etdirilməsi, orta əsrlərdə Avropada baş vermişdir. Perspektivin kəşfi
Perspektivin kəşfi, 15-ci əsrin başlarında İtaliyada yaşamış olan riyaziyyatçı və mühəndis Filippo Brunelleschi ilə bağlıdır. Brunelleschi, Floransanın məşhur katedralının qubbasını tikmək üçün bir iz düşüm texnikası istifadə etmişdir. Bu texnika, obyektlərin paralel kənarlarının perspektiv qaçağına doğru gedilməsi prinsipinə əsaslanırdı. Brunelleschi, bu texnikanı təsdiqləmək üçün, katedralın bir şəklini çizmiş və onu bir aynaya yerləşdirmişdir. Sonra, aynanın arxasında bir dəlik açmış və oradan baxmışdır. Bu zaman, aynada görünən şəkil ilə gerçək katedral arasında heç bir fərq olmadığını görmüşdür. Perspektivin inkişafı
və rəssamlar tərəfindən daha da mükəmməlləşdirilmişdir. Perspektivin qanunlarını təyin edən və izah edən əsas nümunələr Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Piero della Francesca və başqaları tərəfindən verilmişdir. Perspektivin tətbiqi
Perspektivin tətbiqi, müxtəlif sənət və elm sahələrində görülür. Perspektiv, riyaziyyat, fizika, optika, psixologiya, fotoqrafiya kimi elm sahələrində də önəmli bir rol oynayır. Lakin, perspektivin ən çox istifadə edildiyi sahələr rəssamlıq vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlash Rəssamlıqda perspektiv
Rəssamlıqda perspektiv
Rəssamlıqda perspektiv, riyaziyyatın sənət ilə birləşməsinin ən gözəl nümunələrindən biridir. Rəssamlıqda perspektiv, rəssamın obyektləri vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëşdirilir. Gözümüz qarşısında yerlëşdirilmiş olan obyektlër bizdën uzaqlaştıqca daha solgunlaşır, daha açıqlaşır, daha maviyalaşır vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëşdirilir. Gözümüz qarşısında yerlëşdirilmiş olan obyektlër bizdën uzaqlaştıqca daha solgunlaşır, daha açıqlaşır, daha maviyalaşır vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëşdirilir. Gözümüz qarşısında yerlëşdirilmiş olan obyektlër bizdën uzaqlaştıqca daha solgunlaşır, daha açıqlaşır, daha maviyalaşır vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan obyektler bizden uzaqlashdiqca daha solgunlash və paralel kənarlarının perspektiv qaçağına doğru gedilməsi prinsipinə əsaslanaraq təsvir etmək üçün istifadə edir. Rəssamlıqda perspektivin istifadəsi, rəssamın yaratdığı səhnənin dərinlik hissini artırır və baxıcının səhnənin içində olduğu təsiri yaradır. Mimarlıqda perspektiv
Mimarlıqda perspektiv
Mimarlıqda perspektiv, mimarinin formalarını vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan formalar bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan formalar bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan formalar bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Mimarlıqda perspektivin istifadəsi, mimarinin estetik və funksional xüsusiyyətlərini baxıcılara göstərmək üçün vacibdir. Mimarlıqda perspektivin istifadəsi, mimarinin ölçüsünü, proporsiyasını, simmetriyasını, ritmini, balansını və harmoniyasını təyin etməyə kömək edir. Fəlsəfədə perspektiv
Fəlsəfədə perspektiv, həyatın vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan həyat bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan həyat bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan həyat bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Fəlsəfədə perspektiv, insanların həyatı farklı nöqtələrdən baxmağı öyrənmələrini tələb edir. Fəlsəfədə perspektivin istifadəsi, insanların özlərini vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarşısında yerlëshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan özlük bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan özlük bizden uzaqlashdiqca daha solgunlashir, daha achiqlashir, daha maviyalashir vahidi ilkin olaraq gözümüzün qarshisinda yerleshdirilir. Gözümüz qarshisinda yerleshdirilmish olan özlük bizden uzaqlashdiqca daha solgunlash və öz fikirlərini, dəyərlərini, inanclarını və məqsədlərini tanımağa və təkmilləşdirməyə kömək edir. Fəlsəfədə perspektivin istifadəsi, insanların başqalarının fikirlərini, dəyərlərini, inanclarını və məqsədlərini də anlamağa və qəbul etməyə təşviq edir. Nəticə
Nəticə olaraq, perspektiv, 3 boyutlu obyektlərin 2 boyutlu bir səthdə gerçəkçi bir şəkildə təsvir edilməsin


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page